漢字
拼音
輸入法編碼
Unicode

字典序號
四角號碼
Unicode
索號
景永時字體
Unicode字體

契丹大字
契丹小字
契丹大字筆順
N4631序號
契丹小字序號
契丹小字筆順

女真字
N3788序號
總筆畫數
筆順

漢字
拼音
八思巴文
g 見 kh 溪 k 群 ng 疑 b 幫 ph 滂 p 並 m 明
Hw 非 hw 敷 Hw 奉 w 微 d 端 th 透 t 定 n 泥
j 知、照 ch 徹、穿 c 澄、床 sh 審 zh 禪 ñ 娘 dz 精 tsh 清 ts 從 s 心 z 邪
h 曉 X 匣 H 匣 ' 影 Y 影 x 喻 y 喻
l 來 Zh 日 i u e o w y ÿ

“舍”的基本信息

拼音

shě
shè

國際音標

ʂɤ˨˩˦
ʂɤ˥˧

簡部首

部外筆畫

2

總筆畫

8

Unicode

U+820D

UTF-16

820D

倉頡

OMJR

五筆

WFKF

鄭碼

ODMI

四角號碼

80604

粵語拼音

se2 se3 se5

現代漢語頻率

shě(62) shè(41)

《漢語大字典》讀音

52941.020:shè,shě,shì

唐代讀音

*shià

《現代漢語詞典》讀音

1011.030:shě 1014.020:shè

日語讀音

YADORU

現代韓語

韓語羅馬字

SA

越南語

繁體

異體字

𦧶

基本字义

shě ㄕㄜˇ

 1. 放弃,不要了:~己为人。~近求远。四~五入。

 2. 施舍:~粥。~药。

其它字义

shè ㄕㄜˋ

 1. 居住的房子:宿~。旅~。校~。

 2. 居住,休息:~于山麓。

 3. 谦辞,多指亲属中比自己年纪小或辈分低的:~弟。~侄。~亲。

 4. 古代行军一宿或三十里为一舍:退避三~(喻对人让步)。

 5. 姓。

汉英互译

abandon        give alms        give up        house        hut        shed        

相关词语

    

英文釋義

house, dwelling; dwell, reside

详细字义

shě

〈动〉

(1) 放在一边;丢开 [put;put aside]

捨,释也。从手,舍声。——《说文》

捨,置也。——《广雅》

舍车而徒。——《易·贲》

(2) 又如=>舍手(放开手;放下手);舍置(丢开);舍脸(沉下脸)

(3) 放弃;舍弃 [give up;abandon]

万物捨此而求生。——《老子》注经传多以舍为之

不如舍。——《易·屯》

舍命不渝。——《诗·郑风·羔裘》

在川上曰=>逝者如斯夫,不舍昼夜。——《论语·子罕》

求则得之,舍者失之。——《孟子·告子上》

管仲之取舍,非周公旦未可知也。——《韩非子·难二》

舍鞍马,仗舟楫,与 争衡。——《资治通鉴》

舍鱼而取熊掌者也。——《孟子·告子上》

(4) 又如=>舍己成人(牺牲自己利益,成全别人);舍却(抛开);舍实求虚(放弃实在的东西,而去追求虚无缥缈的所在);舍拼(舍弃;不顾一切干);舍筏(舍弃渡人的船筏);舍业(放弃学业;舍弃产业);舍己芸人(舍弃自己的田地,去耕耘别人的田地。比喻荒废自己本分内的工作而替他人做事)

(5) 废止、停止 [abolish]

耕者少舍。——《礼记·月令》。注=>“止也。”

舍我穑事。——《书·汤誓》。释文=>“废也。”

舍药物可也。——《左传·昭公九年》。注=>“止也。”

驽马十驾,功在不舍。——《荀子·劝学》

(6) 又如=>舍业(停止学习)

(7) 布施,施舍 [give alms]

我听见人说,就是中相公时,也不是你的文章,还是宗师看见你老,不过意,舍与你的。——《儒林外史》

(8) 又如=>舍个数(在神佛面前许个愿);舍贫(接济穷人);舍宅(施舍住宅作寺院);舍施(施舍)

(9) 通“赦”。免罪或免罚;释放 [remit]

忧忘其身,内忘其亲,上忘其君,是刑法之所不舍也,圣王之所不畜也。——《荀子·荣辱》

王贤其母,说其义,即舍田子罪。——《韩诗外传·卷九》

夫人请之,吾舍之也。——《左传·僖公三十三年》

(10) 又如=>舍禁(解除封山泽的禁令);舍纵(宽赦,放纵);舍眼(睁眼;抬眼)

(11) 发,发射 [launch]

不失其驰,舍矢如破。——《诗·小雅·车攻》

(12) 又如=>舍拔(发箭);舍放(发射,放射)

(13) 另见 shè

基本词义

shè

〈名〉

(1) (象形。小篆字形,上端象屋顶,下端象建筑物的基础。中间是客舍招徕顾客的幌子。本义=>客舍)

(2) 同本义 [inn;tavern]

舍,市居曰舍。——《说文》。按,客店也。周礼之庐也,路室也,候馆也,皆是。

天子赐舍。——《仪礼·觐礼》。注=>“犹致馆也。”

夫子休就舍。——《庄子·说剑》

子闻之也,舍馆定,然后求见长者乎?——《孟子·离娄上》

至舍,四支僵不能动。——· 宋濂《送东阳马生序》

夜则以兵围所寓舍。——· 文天祥《指南录后序》

(3) 又如=>旅舍(旅馆);舍馆(住所;客舍);舍长(守护客馆的负责人)

(4) 房屋(住宅) [house;shed;hut]

将适舍。—《礼记·曲礼》。注=>“主人家也。”

舍之上舍。——《战国策·齐策》。注=>“甲第也。”

神归其舍。——《鬼谷了·本经阴符》

舍南舍北皆春水。——《杜甫《客至》

人弗知,循表而夜涉,溺死者千有余人,军惊而怀都舍。——《吕氏春秋·察今》

(5) 又如=>庐舍(简陋的房屋);茅舍(茅屋);舍园(宅内庭院);舍中(家中);宿舍;茅舍;牛舍;校舍;舍匿(用房子藏匿。即“窝藏”)

(6) 营寨;营房 [barracks]

于是徙舍而走平陵。——《孙膑兵法·擒庞涓》

(7) 中国古代行军以三十里为一舍 [an ancient unit of distance equal to 30 li]

之惠不及此,退三舍避之,所以报也。——《左传·僖公二十三年》。 杜预注=>“一舍,三十里。”

(8) 公子;少爷 [son of a feudal prince or high official;young master of the house]。如=>舍人(公子;少爷)

词性变化


shè

〈代〉

(1) 谦辞,用于对别人称自己的家或辈分低、年纪小的亲属 [my]

到舍下暂住,细细请教何如?——《长生殿·弹词》

(2) 又如=>舍弟(对别人谦称自己的弟弟);舍妹(对别人谦称自己的妹妹);舍下(谦称自己的居室)

shè

〈动〉

(1) 置;安置 [put sth.in a proper place]

相如广成传舍。——《史记·廉颇蔺相如列传》

浮图 慧褒始舍于其址。—— · 王安石《游褒禅山记》

(2) 又如=>舍匿(窝藏);舍藏(窝藏)

(3) 住宿 [put up]

夫子出于山,舍于故人之家。——《庄子·山木》

(4) 又如=>舍次(临时住宿);舍止(停驻,居留)

(5) 休息;止息 [rest;stop]

逝者如斯夫,不舍昼夜。——《论语·子罕》

(6) 安排住宿 [arrange residence]

少间至,乘骏马如龙,生另舍舍之。——《聊斋志异·白于玉》

(7) 宿营 [take up quarters]

凡师一宿为“舍”,再宿为“信”,过信为“次”。——《左传·庄公三年》

(8) 另见 shě

【卷五】【亼部】

市居曰舍。

食部曰。館、客舍也。客舍者何也。謂巿居也。巿居者何也。周禮遺人曰。凡國野之道。十里有廬。廬有飮食。三十里有宿。宿有路室。路室有委。五十里有巿。巿有𠋫館。𠋫館有積。鄭云。一巿之閒。有三廬一宿。𠊱館及廬、宿皆所謂巿居曰舍也。此巿字非買賣所之。謂賔客所之也。舍可止。引伸之爲凡止之偁。釋詁曰。廢稅赦舍也。凡止於是曰舍。止而不爲亦曰舍。其義異而同也。猶置之而不用曰廢。置而用之亦曰廢也。論語。不舍晝夜。謂不放過晝夜也。不放過晝夜、卽是不停止於某一晝一夜。以今俗音讀之。上去無二理也。古音不分上去。舍捨二字義相同。

从亼屮口。

屮口二字今補。全書之例。成字則必曰從某而下釋之也。从亼者、謂賔客所集也。

屮象屋也。

象屋上見之狀。說从屮之意。

口象築也。

口音圍。說从口之意。始夜切。古音在五部

【未集下】【舌字部】

【廣韻】始夜切【集韻】【韻會】【正韻】式夜切,𠀤音赦。【說文】市居曰舍。【釋名】舍,於中舍息也。【禮·曲禮】將適舍,求毋固。【註】謂行而就人館。【疏】適,猶往也。舍,主人家也。【周禮·天官·宮正】以時此宮中之官府,次舍之衆寡。【註】次謂吏直宿,若今部署諸廬者。舍,其所居寺。【前漢·高祖紀】高祖適從旁舍來。

又【王莽傳】里區謁舍。【註】不宿客之舍爲里區,宿客者曰謁舍。

又息也。【詩·小雅】爾之安行,亦不遑舍。【箋】女可安行乎,則何不暇舍息乎。【前漢·高祖紀】遂西入咸陽,欲止宮休舍。【註】師古曰:舍,息也,於殿中休息也。

又日行有次舍。【淮南子·天文訓】日入於虞淵之汜,曙於蒙谷之浦。行九州七舍。【郭璞·遊仙詩】迴日向三舍。【註】二十八宿,一宿爲一舍。又師行一宿爲舍。【增韻】又三十五里爲一舍。【左傳·僖二十三年】晉楚治兵,遇於中原,其辟君三舍。【註】一舍三十里。 

又【釋典】一俱廬舍。【註】四里爲一俱廬舍。一里三百六十步,一俱廬舍計一千四百四十步。

又止也。【禮·月令】仲春之月,是月也,耕者少舍。【註】舍,猶止也。【管子·四稱篇】良臣不使,讒賊是舍。【註】舍,止也,謂止讒賊於其旁,與之近也。

又廢也,罷也。【易·乾卦】見龍在田,時舍也。【左傳·昭五年】舍中軍,𤰞公室也。【註】罷中軍。

又厝也。【戰國策】王不如舍需於側,以稽二人者之所爲。【註】舍,猶厝也。

又施也。【左傳·宣十二年】老有加惠,旅有施舍。

又【昭十三年】施舍不倦。【註】施舍,猶言布恩德。

又官名。【周禮·天官·掌舍】掌王之會同之舍。

又【地官】舍人。【註】舍,猶宮也。主平宮中用穀者也。師古曰:舍人,親近左右之通稱,後遂爲私屬官號。

又處也。【詩·鄭風】彼其之子,舍命不渝。【箋】舍,猶處也。【釋文】舍,音赭。王云:受也。

又除也。【詩·小雅】舍彼有罪。【傳】舍,除也。

又釋也。【詩·小雅】不失其馳,舍矢如破。

又【大雅】舍矢旣均。【箋】舍之言釋也。

又中也。【禮·射義】射之爲言者,繹也,或曰舍也。【疏】舍,中也。

又舍匿。【前漢·淮南王傳】舍匿者,論皆有法。【註】謂容止藏隱也。

又與赦通。【前漢·朱博傳】姦以事君,常𠛬不舍。 

又【集韻】【韻會】【正韻】𠀤始野切,音捨。止息也,廢也,置也。【論語】不舍晝夜。【書·湯誓】舍我穡事,而割正夏。【釋文】舍,音捨,廢也。【左傳·昭四年】使杜洩舍路。【註】舍,置也。【釋文】舍,音捨。 

又【五音集韻】悉姐切,音寫。【揚子·方言】發挩舍車。 

又【集韻】始隻切【正韻】施隻切。𠀤與釋同。【周禮·春官·大胥】春入學,舍采合舞。【註】舍卽釋也。采讀爲菜。始入學,必釋菜,禮先師也。【釋文】舍音釋。【管子·五輔篇】是故上必寬裕,而有解舍。【註】解,放也。舍,免也。【釋文】舍,同釋。 

又【韻補】叶舂遇切,音戍。【屈原·離騷】余固知謇謇之爲患兮,忍而不能舍也。指九天以爲正兮,夫惟靈修之故也。

又叶始賀切。【白居易·效淵明體詩】所以隂雨中,經旬不出舍。始悟獨住人,心安時亦過。

考證:〔【書·湯誓】舍我穡事,而割夏正。〕 謹照原文夏正改正夏。

請選擇一種方言。

同義西夏文

同音西夏文

和“舍”相關的西夏文

:捨棄

:捨棄

:捨棄

生僻字轉圖片
回頂部