g 見 kh 溪 k 群 ng 疑 b 幫 ph 滂 p 並 m 明
Hw 非 hw 敷 Hw 奉 w 微 d 端 th 透 t 定 n 泥
j 知、照 ch 徹、穿 c 澄、床 sh 審 zh 禪 ñ 娘 dz 精 tsh 清 ts 從 s 心 z 邪
h 曉 X 匣 H 匣 ' 影 Y 影 x 喻 y 喻
l 來 Zh 日 i u e o w y ÿ

拼音為“cheng”的字有:

chèng

其它字义

chèng ㄔㄥˋ

 ◎ 均为“”的讹字。

chèng

基本字义

chēng ㄔㄥˉ

 1. 正视。

 2. 古通“”:“如鱼~尾。”

其它字义

chèng ㄔㄥˋ

 ◎ 察视。

𠅞chèng

叶典

同“”字。

𠅟chèng

叶典

同“”字。

𡤿chèng

叶典

㈠cheng4,川。

㈡同“”。

𢔤chèng

叶典

拼音cheng4

[~~]走

𤕀chèng

叶典

拼音cheng4

降服

𥋇chèng

基本字义

𥋇

chèng ㄔㄥˋ

 ◎ 〈方〉瞪;睁。粤语。

𧡈chèng

叶典

拼音cheng4

𧶸chèng

叶典

拼音cheng4

①卖不得。②售

异体:(缺字)

𧷒chèng

叶典

拼音cheng4

𨋬chèng

叶典

拼音zheng3,cheng4

㈠zheng3,轺车后登。

㈡同“𨌱”,副车。

异体:𨌱 𫏵

𨌤chèng

叶典

拼音cheng2,cheng4

㈠cheng2车一乘。

㈡cheng4副车。

异体:𨍱 (缺字)

𩛦chèng

叶典

拼音cheng4

𰿥chèng

叶典

𫔘”的类推简化字。江西省铅山县鹅湖镇~石村。

《八辅》第29区,第17字

圖片轉生僻字