g 見 kh 溪 k 群 ng 疑 b 幫 ph 滂 p 並 m 明
Hw 非 hw 敷 Hw 奉 w 微 d 端 th 透 t 定 n 泥
j 知、照 ch 徹、穿 c 澄、床 sh 審 zh 禪 ñ 娘 dz 精 tsh 清 ts 從 s 心 z 邪
h 曉 X 匣 H 匣 ' 影 Y 影 x 喻 y 喻
l 來 Zh 日 i u e o w y ÿ

拼音為“peng”的字有:

𨎳péng

叶典

拼音peng2

同“”,车船的顶篷。

𨭌péng

基本字义

𨭌

péng ㄆㄥˊ

 ◎ 〈方〉平底锅。白铁罐;白铁桶。粤语。

𨲰péng

叶典

拼音peng2

𩄦péng

叶典

拼音peng2

雨声

异体:𩄐 (缺字)

𩐛péng

叶典

拼音peng2

①“韸”,鼓声。②屋响

𩖛péng

叶典

拼音peng2

①大风声。②风貌

异体:𩖜 (缺字) (缺字)

𩡕péng

叶典

拼音peng2

[~馞]又作“馞~”。①香气浓烈。②浓烈的香气

𩮗péng

叶典

同“”字。

异体:𩬬

𪔍péng

叶典

同“𪔞”字。

异体:(缺字)

𪔔péng

叶典

同“𪔞”字。

异体:(缺字)

𪹫péng

基本字义

𪹫

péng ㄆㄥˊ

 ◎ 烹调方法,加水用文火久煮使烂熟,多用于肉类。

𰢱péng

叶典

同“”。

𰺏péng

叶典

”的类推简化字。

𱁡péng

叶典

同“𩄦”。

pěng

叶典

拼音beng3

诈伪之人

pěng

叶典

拼音pao4

大声。

异体:(缺字)

pěng

叶典

拼音beng3

①麻鞋。②小孩穿的皮鞋

异体:𥀂 𦂌 𧛜 (缺字)

pěng

叶典

同“”字。

异体:𥽈 (缺字)

pěng

基本字义

pěng ㄆㄥˇ

 1. 两手托着:~心(用手捂住胸,喻拙劣的模仿)。~日。~读(敬辞,读别人的文章等)。~腹大笑。

 2. 量词,用手能捧的东西:一~红枣。

 3. 奉承或代人吹嘘:~场。吹~。~哏。

汉英互译

hold in both hands;

pěng

基本字义

féng ㄈㄥˊ

 1. 古同“”,缝补。

 2. 宽大:“~衣浅带。”

其它字义

pěng ㄆㄥˇ

 ◎ 古同“”,双手托物。

pěng

基本字义

pěng ㄆㄥˇ

 ◎ 水名。

pěng

基本字义

pěng ㄆㄥˇ

 ◎ 浅白色:“色~然白。”

𡗗pěng

叶典

同“”字。

𢪋pěng

叶典

㈠peng3,同“”。②feng2,同“”。

㈢bang4,打

异体:𢪮

𣨞pěng

叶典

拼音peng1

异体:(缺字)

pèng

基本字义

niǎn ㄋㄧㄢˇ

 ◎ 音碾。磨㮟。

其它字义

kā ㄎㄚ

 1. 〈方〉角落。

 2. 〈方〉(紧)夹;扎;刺。西南官话。

pèng

叶典

拼音peng4

瓮一类的器具。

pèng

基本字义

pèng ㄆㄥˋ

 ◎ 同“”。

pèng

基本字义

pèng ㄆㄥˋ

 ◎ 〔~柑〕柑的一种。

pèng

基本字义

pèng ㄆㄥˋ

 ◎ 草木茂盛。

pèng

基本字义

pèng ㄆㄥˋ

 1. 撞击:~击。~撞。~壁(喻事情办不成)。~~车。~钉子。

 2. 相遇:~见。~头。~巧。

 3. 试探:~运气。

汉英互译

bump; meet; run into; touch;

相关词语

;

pèng

基本字义

pēng ㄆㄥˉ

 1. 〔~硠〕大声。

 2. 击石。

其它字义

pèng ㄆㄥˋ

 ◎ 古通“”:“~见老爷,不是玩的。”

pèng

基本字义

pèng ㄆㄥˋ

 ◎ 古同“”。

pèng

基本字义

pēng ㄆㄥˉ

 1. 关门声:“但见室门~然而合。”

 2. 门无缝隙。

其它字义

pèng ㄆㄥˋ

 ◎ 开门、关门。

𣟀pèng

叶典

拼音peng4,草木茂盛。《集韵-送韵》:~,菩貢切,艸木盛皃(貌)。

异体:𣝘 (缺字)

𤖳pèng

叶典

拼音peng4

剖开木头的声音

𥕽pèng

叶典

拼音peng4

见“𥖬

异体:𥖗 𪔑

𨅘pèng

叶典

同“𨆊”字。

𩸀pèng

叶典

拼音peng4

①大鱼。②绷鱼,背青色,无鳞,有斑纹,似河豚而较小

异体:(缺字)

生僻字轉圖片