g 見 kh 溪 k 群 ng 疑 b 幫 ph 滂 p 並 m 明
Hw 非 hw 敷 Hw 奉 w 微 d 端 th 透 t 定 n 泥
j 知、照 ch 徹、穿 c 澄、床 sh 審 zh 禪 ñ 娘 dz 精 tsh 清 ts 從 s 心 z 邪
h 曉 X 匣 H 匣 ' 影 Y 影 x 喻 y 喻
l 來 Zh 日 i u e o w y ÿ

拼音為“reng”的字有:

rēng

基本字义

rēng ㄖㄥˉ

 1. 抛,投掷:~球。

 2. 丢弃,舍弃:~弃。~掉。

 3. 强牵引:攘臂而~之。

 4. 摧。

 5. 古同“”,仍然。

汉英互译

chuck; flap; peck;

相关词语

; ; ;

𢫨rēng

叶典

㈠rong3,①推车。②助。③拒。

㈢reng1,同“”,牵引,拉。

réng

叶典

拼音reng1

①一种树。②同轫。

réng

叶典

拼音reng1

玉器

réng

叶典

拼音reng2

禾名

réng

叶典

拼音reng2

①厚。②重。③就

异体:𧥰 𧦛 𧦯 (缺字)

réng

基本字义

réng ㄖㄥˊ

 1. 依然,还,照旧:~须努力。~然。~旧。

 2. 因袭,沿袭:一~其旧。

 3. 频繁,重复:频~。~世(一代又一代,累世)。

汉英互译

still; yet;

相关词语

仍旧; 仍然;

réng

基本字义

réng ㄖㄥˊ

 1. 福。

 2. 从本身起第八代孙,称“礽孙”。

réng

基本字义

réng ㄖㄥˊ

 1. 割后再生的新草。

 2. 乱草。

réng

基本字义

réng ㄖㄥˊ

 1. 往。

 2. 及。

réng

基本字义

réng ㄖㄥˊ

 ◎ 〔~~〕众多的样子(一说筑墙声),如“捄之~~。”

𠧟réng

基本字义

𠧟

réng ㄖㄥˊ

 1. 惊声。

 2. 往。也作“”。

其它字义

𠧟

nǎi ㄋㄞˇ

 ◎ 同“”(乃)。

𠮨réng

基本字义

𠮨

réng ㄖㄥˊ

 ◎ 副词。表示频度,相当于“仍”、“再”。

𠯷réng

叶典

拼音reng2

义未详。

𠯹réng

基本字义

𠯹

réng ㄖㄥˊ

 ◎ 〈方〉[~崩]象声词,形容走得突然。

𣗐réng

叶典

拼音reng3

[~桐]一种树

𥾋réng

叶典

拼音reng2

𧹈réng

基本字义

𧹈

réng ㄖㄥˊ

 ◎ 〈方〉憨猛。胶辽官话。

𨸐réng

叶典

拼音reng2

地名。

𪥠réng

基本字义

𪥠

réng ㄖㄥˊ

 ◎ 见“𧹈”。

𰀾réng

叶典

同“”。楚国文字隶定字。

    圖片轉生僻字