g 見 kh 溪 k 群 ng 疑 b 幫 ph 滂 p 並 m 明
Hw 非 hw 敷 Hw 奉 w 微 d 端 th 透 t 定 n 泥
j 知、照 ch 徹、穿 c 澄、床 sh 審 zh 禪 ñ 娘 dz 精 tsh 清 ts 從 s 心 z 邪
h 曉 X 匣 H 匣 ' 影 Y 影 x 喻 y 喻
l 來 Zh 日 i u e o w y ÿ

拼音為“peng”、部首為“⼿”的字有:

pēng

基本字义

pēng ㄆㄥˉ

 ◎ 弹(tán )劾:~击(用评论来攻击对方的短处)。~弹(tán )。

𢴒pēng

基本字义

𢴒

pēng ㄆㄥ

 ◎ 〈方〉赶。粤语。

péng

基本字义

bàng ㄅㄤˋ

 ◎ 古同“”。

其它字义

péng ㄆㄥˊ

 ◎ 古同“”。

péng

基本字义

péng ㄆㄥˊ

 1. 古同“”。

 2. 两手分而数。

péng

基本字义

bàng ㄅㄤˋ

 ◎ 摇橹使船往前进,划船。

其它字义

péng ㄆㄥˊ

 ◎ 用棍棒或竹板打:“~讯数百,卒无异辞”。

pěng

基本字义

pěng ㄆㄥˇ

 1. 两手托着:~心(用手捂住胸,喻拙劣的模仿)。~日。~读(敬辞,读别人的文章等)。~腹大笑。

 2. 量词,用手能捧的东西:一~红枣。

 3. 奉承或代人吹嘘:~场。吹~。~哏。

汉英互译

hold in both hands;

pěng

基本字义

féng ㄈㄥˊ

 1. 古同“”,缝补。

 2. 宽大:“~衣浅带。”

其它字义

pěng ㄆㄥˇ

 ◎ 古同“”,双手托物。

𢪋pěng

叶典

㈠peng3,同“”。②feng2,同“”。

㈢bang4,打

异体:𢪮

pèng

基本字义

pèng ㄆㄥˋ

 ◎ 同“”。

    生僻字轉圖片